Regulamin

§ 1 Postanowienia wstępne
1. Sklep internetowy Paulain, dostępny pod adresem internetowym www.paulain.pl, prowadzony
jest przez Paulina Golonka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Paulain, wpisaną
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez
ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6793075176 , REGON 122985777
§ 2 Definicje
1. Konsument- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcąumowę w ramach Sklepu, której
przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Paulain Paulina
Golonka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6793075176 REGON 122985777.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
www.paulain.pl
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego
systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej
obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
Sprzedawcą.
9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz
informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10.Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11.Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12.Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez
Klient a Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych
Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13.Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14.Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży
rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usł
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt
dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest
informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas
nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za
okres rozliczeniowy.
6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze
obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie
obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach,
będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
§ 5 Zakładanie Konta w Sklepie
1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest
podanie następujących danych:
– adres email
– hasło
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych
Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podaniaprzyczyny i bez ponoszeniaz tego tytułu
jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w
szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
§ 6 Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do
koszyka” (lub równoznaczny);
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz
zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić
dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu).
5. jeśli na zakup ma być wystawiona faktura, w uwagach należy podać pełne dane firmy wraz z
nimerem NIP (wystawiamy faktury bez VAT)
6. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz
potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
7. wybrać jeden z dostępnych sposobówpłatnościi wzależnościodsposobupłatności, opłacić
zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3
§ 7 Oferowane metody dostawy oraz płatności
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem ul. Edwarda Heila 6 30-654 Kraków
d. Przesyłka paczkomatem InPost, przesyłka paczkomatem InPost pobraniowa.
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przy odbiorze
b. Płatność za pobraniem
c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
d. Płatności elektroniczne
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności
znajdują się za stronach Sklepu.
§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim
złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularzazamówieniaw Sklepie internetowym
zgodnie z § 6 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanieoraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego
przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej
wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej
Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego
przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania
przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawart aUmow aSprzedaży między
Klientema Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności
w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie
zamówienie zostanie anulowane.
b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania
płatności przy odbiorze przesyłki.
c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, tylko i wyłącznie gotówką.
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez
Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego
paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest
najdłuższy podany termin.
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne od
dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia
Umowy Sprzedaży,
6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy
do odbioru przez Klienta w terminie następnego dnia roboczego. O gotowości Produktu do
odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie
stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
elektronicznej Klienta.
7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
§ 9 Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi
lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od
Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta
oświadczenia przed upływem tego terminu.
4. Klinet może odstapić od Umowy, zwracając tylko i wyłącznie produkty nie naruszonę, w
oryginalnych opakowaniach i zabezpieczeniach.
5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną
poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy Sprzedawcy – dane kontaktowe
Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu

Koszyk
Przewiń do góry